Mammografia

MAMMOGRAFIA CYFROWA

Pracownia mammograficzna działająca w ramach Poradni Chorób Piersi MAZ-MED sp. z o.o. w Rzeszowie zlokalizowana jest na niskim parterze budynku głównego (zapewniony jest również pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych).

Pracownia mammograficzna wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy system mammograficzny

z najwyższą jakością cyfrowego obrazu.

W pracowni mammografii cyfrowej prowadzony jest system kontroli jakości w pełnym zakresie wymaganych czynności. Systematyczna kontrola parametrów fizycznych i technicznych urządzeń w pracowni mammograficznej pozwala na zminimalizowanie dawki otrzymywanej przez Pacjentki podczas badania oraz na uzyskanie wysokiej jakości obrazów cyfrowych, co jest kluczowe w wykrywaniu małych zmian w piersiach.

W naszym ośrodku wykonujemy wysokiej jakości cyfrowe badania mammograficzne realizując:

 • "Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi"

Jest to program bezpłatnych badań refundowanych przez NFZ dedykowany populacji kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Badania wykonywane są bez skierowania, wymagany jest jedynie nr PESEL.

Program profilaktyki raka piersi w naszym ośrodku realizowany jest w pełnym zakresie, który obejmuje:

- etap podstawowy: obejmuje po 2 ułożenia każdej piersi w dwóch podstawowych projekcjach wraz z opisem,
- etap pogłębionej diagnostyki: realizowany w przypadku stwierdzenia w etapie podstawowym zmian, wymagających dalszej diagnostyki. Obejmuje poradę lekarską i wykonanie niezbędnych, dodatkowych badań w celu postawienia ostatecznej diagnozy (wykluczenie lub potwierdzenie choroby).
W ramach tego etapu wykonywane są również nieodpłatnie: mammografia uzupełniająca i/lub USG piersi, ewentualnie biopsja pod kontrolą obrazu USG z badaniem mikroskopowym pobranego materiału cytologicznego.

 • skierowania od lekarzy specjalistów z innych placówek, które podpisały umowy z naszym ośrodkiem na dany rok,
 • wykonując odpłatne (prywatne) badania piersi, obejmujące wykonanie badania mammograficznego lub zleconych projekcji uzupełniajacych, np.: celowanych, powiększonych wraz z opisem i konsultacją lekarza specjalisty.

Przygotowanie do badania mammograficznego

 • Zgłaszając się na badanie mammograficzne, należy najpierw przyjść do rejestracji w celu potwierdzenia wizyty.
 • W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych, takich jak: perfumy, dezodoranty (zwłaszcza antyperspiranty), zasypki i inne środki przeciwpotowe. Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na jakość obrazu, generując artefakty, co może spowodować konieczność powtórzenia badania.
 • Najlepiej ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części - górnej do pasa, którą łatwo zdjąć przygotowując sie do badania i dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje. Najlepszym terminem wykonania mammografii jest pierwsza faza cyklu miesięcznego.
 • Jeżeli jest to możliwe, najlepiej zaplanować badanie między 6 a 12 dniem cyklu, czyli w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne.
 • W przypadku ciąży lub jej podejrzenia, koniecznie należy poinformować o tym fakcie osobę wykonującą badanie!
 • Zalecane jest przyniesienie ze sobą obrazów z poprzednich badań piersi (klisze/płytki CD), aby lekarz mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie rozwijających się nieprawidłowości już w najwcześniejszym stadium ich rozwoju.
 • Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdej projekcji. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej. W wyniku tego ucisku obraz będzie wyraźny i dokładny, a ponadto w znaczący sposób zmniejszy się dawka promieni rentgenowskich, jaką otrzymuje Pacjentka.
 • Podczas trwania badania mammograficznego niezwykle ważna jest postawa i współpraca Pacjentki, gdyż ułatwia technikowi prawidłowe ułożenie piersi i prawidłowe wykonanie badania.

Przebieg badania mammograficznego

Na mammografię, podobnie jak na każde inne badanie radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego wymagane jest SKIEROWANIE.

Skierowanie z innej placówki (zgodnie z zawartymi umowami) Pacjentka dostarcza w dniu badania.

Skierowania na badania prywatne bezpośrednio przed badaniem wystawia na miejscu lekarz specjalista w gabinecie nr 6.

Skierowanie nie jest wymagane jedynie od Pacjentek korzystających z bezpłatnego programu profilaktyki raka piersi.

Pacjentki zgłaszające się na bezpłatne badanie profilaktyczne wypełniają dodatkowo ankietę informacyjną (wymaganą przez NFZ). Następnie technik weryfikuje zgodność danych zawartych w ankiecie (według danych z dowodu osobistego) z danymi zamieszczonymi w ogólnopolskiej bazie danych NFZ.

Jeżeli Pacjentka spełnia warunki kwalifikacji do badania, technik może wykonać u niej badanie mammograficzne, które przebiega wedługg poniższego schematu:

 • Przed przystąpieniem do wykonania mammografii, technik wykonujący badanie przeprowadza rozmowę wstepną z Pacjentką.
 • Następnie Pacjentka przygotowuje się do badania w przeznaczonym do tego odrębnym pomieszczeniu.
 • Technik elektroradiologii wykonujący badanie mammograficzne umieści najpierw jedną pierś pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami (detektorem a płytką uciskową).
 • W celu unieruchomienia piersi, powierzchnie te zostaną do siebie przysunięte, tak aby pierś spłaszczyła się. Położenie takie może sprawić Pacjentce chwilowy dyskomfort, jednak ucisk jest niezbędny, aby zminimalizować dawkę promieniowania oraz uzyskać wysokiej jakości obraz piersi. Sam ucisk nie trwa długo, gdyż wykonanie jednej projekcji zajmuje zaledwie kilka sekund.
 • U każdej Pacjentki zostają wykonane cztery ekspozycje, po dwie standardowe projekcje każdej piersi:

- PROJEKCJA CC - w pozycji osiowej kranio - kaudalnej (inaczej głowowo-ogonowej), dla uwidocznienia całej centralnej, podbrodawkowej i przyśrodkowej części gruczołu piersiowego,

- PROJEKCJA SKOŚNA MLO - w położeniu przyśrodkowo-bocznym, dla uwidocznienia całej piersi w innym ułożeniu wraz z zawartością dołu pachowego.

 • W trakcie badania technik elektroradiologii ocenia jakość techniczną wykonanej mammografii, o czym informuje Pacjentkę.
  W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek błędów, ułożenie w danej projekcji może zostać niezwłocznie poprawione. Takie postępowanie pozwala również, w sytuacjach tego wymagających (np. przy podejrzeniu zmian) na wykonanie dodatkowych projekcji uzupełniających (np. zdj. celowane, powiększone) i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ostateczną diagnozę.
 • Informacje o wyniku badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach lekarskich zostaną zawarte w opisie badania i wydane Pacjentce.

Odbiór wyników badania mammograficznego (opis wraz z obrazem)

 • Bezpośrednio po badaniu, w trakcie konsultacji lekarskiej w przypadku badań wykonywanch poza programem NFZ.
 • Po upływie dwóch tygodni w przypadku badań skryningowych, co jest związane z odczytem każdego badania przez dwóch niezależnych specjalistów i późniejszym zaraportowaniem ich w NFZ, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami pracy.
 • Opis skryningowego badania mammograficznego wraz z obrazami cyfrowymi nagranymi na płytce CD Pacjentka odbiera w rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, potwierdzając ten fakt podpisem na liście odbioru wyników.
 • Upoważnienie do odbioru wyników musi zostać napisane przez Pacjentkę w dniu badania i pozostawione w pracowni mammograficznej wraz z ankietą.

Galeria zdjęć

Mammografia
Mammografia
Mammografia
Mammografia